عکاسی چیست

عکاسی چیست ، در لغت به معنائ روش عکاسئ و عکس بردارئ است و این هنر در بیشتر زبان های جهان فتوگرافی خوانده می شود که این دو کلمه یونانی فتو به معنی نور و گرافی به معنی ثبت یا نگارش است پس فتوگرافی به معنای نقش کردن با نور است.