طراحی رنگ و روغن

طراحی و روغن ، این بخش جذاب ویژه افرادی است که علاقه به نقاشی های رنگ و روغن دارند و پیش ازآغاز بهتر است اشکال و اجزای نقاشی را مشخص کرده، طراحی مشخص می کند که هر رنگ در کدام قسمت اجرا می شود و نیاز نیست جزئیات را اضافه کنید. 

 اگر در نقاشی با رنگ و روغن تازه کار هستید یک طرح را بارها و بارها با سبک های مختلف نقاشی کنید تا سبک خود را پیدا کنید و از این طریق می توانید متوجه نکات مثبت و منفی خود شوید.

سه اصول نقاشی رنگ و روغن 


1-قاعده از کم به زیاد نقاشی رنگ روغن، وقتی لایه لایه کار نقاشی را انجام می دهید هر لایه جدید باید از لایه های قبلی انعطاف پذیرتر باشد. 2- نقاشی رنگ روغن غلیظ روی رقیق، در لایه های زیرین نقاشی باید از رنگ روغن رقیق استفاده می شود و نازک کار شود و روی آن ها لایه های غلیظ کار شود. 3- استفاده از رنگ هایی که به آهستگی خشک می شوند در مقابل رنگ هایی که به سرعت خشک می شوند، رنگ هایی که به سرعت خشک شدن آهسته دارند نباید پشت سر هم در لایه های زیری کار شوند زیرا وقتی از رنگ هایی که سریع خشک می شوند بر روی آن ها استفاده شود، ممکن است نقاشی رنگ روغن شما ترک بخورند.

لوازم نقاشی رنگ روغن 


قلموها یکی از مهم ترین لوازم نقاشی رنگ روغن می باشد و برای انتخاب قلموها باید به شکل و الیاف قلمو،انواع و شکل های مختلفی که دارند توجه کنیم، یکی دیگر از وسایل رنگ روغن بوم است که سطحی معمول است و پارچه کرباس کشیده شده و در یک قاب چوبی است، پالت نقاشی که به صورت بیضی شکل صاف و با یک تخنه چوبی است که یک حفره برای شست و گرفتن آن دارد، سه پایه نقاشی که برای نگه داشتن بوم لازم دارید، یک جعبه برای نگه داری وسایل نقاشی، کاردک پالت که برای مخلوط کردن رنگ روغن روی پالت استفاده می شود.

نتیجه گیری 


نقاشی را با رنگ کم و لایه ی نازک شروع کنید تا خیلی زود خشک شود و این کار را باید قبل از اضافه کردن رنگ های اصلی انجام شود.